Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkını Kullanmasına İlişkin Bilgilendirme Metni

MADDE-1: AMAÇ

İşbu bilgilendirme metni, kişisel verileri, Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti (Veri Sorumlusu) elinde bulunan ve/veya işlenen gerçek kişinin (Veri Sahibi), Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.’ne, “Veri Sorumlusu” sıfatına binaen, başvuru işleminin usul ve esaslarını belirler.

MADDE-2: DAYANAK

İşbu bilgilendirme metni, 24.03.2016 tarihli 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve 10.03.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE-3: TANIMLAR

İşbu bilgilendirme metni kapsamında;

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

ç) Başvuru: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu on üçüncü (13.) üncü maddesi kapsamında yapılan başvuruyu,

d) Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,  imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,

e) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

f) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

g) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

ğ) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

h) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

ı) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

i) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

j) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

k) Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı

ifade eder.

l) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

n) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

MADDE-4: BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileri Veri Sorumlusu elinde bulunan veya Veri Sorumlusu tarafından işlenen Veri Sahibi, Veri Sorumlusu’na başvuru hakkına sahiptir.

10.03.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nin md.4/2 hükmü gereği, Veri Sahibi’nin Veri Sorumlusu‘na başvurusunu Türkçe olarak yapar.

MADDE-5: BAŞVURU USULÜ

Veri Sahibi taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Veri Sorumlusuna iletir.

Veri Sahibinin Veri Sorumlusu’na yapacağı başvurusunun, 10.03.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nin md. 5/2 hükmünde sayılan unsurları ihtiva etmesi zorunludur. Bu kapsamda, başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Veri Sahibi, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri de ayrıca başvurusuna ekler.

MADDE-6: BAŞVURUYA CEVAP

Veri Sorumlusu, Veri Sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Veri Sahibi’nin talebinin kabul edilmesi hâlinde, Veri Sorumlusu talebin gereğini en kısa sürede yerine getirir ve Veri Sahibi’ne bilgi verir.

Veri Sorumlusu, Veri Sahibi’nin başvurusunu kabul veya reddedebilir ancak Veri Sahibi’nin başvurusunun reddine ilişkin kararını muhakkak gerekçeli olarak verir.

Veri Sahibi’nin başvurusuna ilişkin karar Veri Sahibi’ne, yazılı olarak veya Veri Sorumlusu’nun elinde Veri Sahibi’nin e-mail adresinin bulunması halinde, elektronik ortamda bildirilir.

Veri Sorumlusu tarafından bildirilecek cevap yazısı, 10.03.2018 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nin md. 6/4 hükmünde sayılan unsurları taşır. Bu doğrultuda cevap yazısı;

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,

c) Talep konusunu,

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını,

içerir.

Veri Sorumlusu, teknik altyapısında güvenli elektronik imza ve mobil imza ile çalışan herhangi bir sistem veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş herhangi bir yazılım ya da uygulama kullanmamaktadır.

Veri Sahibi tarafından yapılan başvuruya cevap verilebilmesi için Veri Sorumlusu tarafından ayrıca bir maliyet yapılması gerekmesi hâlinde, işbu Bilgilendirme Metni’nin yedinci (7.) maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Ne var ki, Veri Sahibi tarafından yapılan başvurunun, Veri Sorumlusu’nun hatasından kaynaklanması veya bu durumun sonradan anlaşılması halinde; ücret alınmaz, ücret alınmış ise Veri Sahibi’ne iade edilir.

MADDE-7: ÜCRET

Veri Sorumlusu, Veri Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verecek ise, bunun için, ilk on (10) sayfaya kadar ücret almaz. Yazılı cevabın on (10) sayfanın üzerinde olması halinde, Veri Sahibi’nden on sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti tahsil edilir.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilecek olması halinde, gerekli kayıt ortamı Veri Sahibi tarafından sağlanır. Kayıt ortamının Veri Sorumlusu tarafından sağlanması halinde, ilgili kayıt ortamının maliyeti Veri Sahibi’nden tahsil edilir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnternet Sitesi Çerez Politikası

KONU: İşbu internet sitesi gizlilik politikası, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi…

Devamını Oku
6698 Sayılı Kvkk Ve Sair Mevzuat Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Hastalarımız, Giderek dijitalleşen günümüz dünyasında kişisel verilerinizi…

Devamını Oku