6698 Sayılı Kvkk Ve Sair Mevzuat Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Değerli Hastalarımız,

Giderek dijitalleşen günümüz dünyasında kişisel verilerinizin kullanılması ve korunması her geçen gün daha da önemli hale gelmekte olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi (Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

MADDE-1: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Hastalarımızın sağlık verileri, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri; ad, soyad, kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası; hastalarımızı tanımlayabilecek diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileri, çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileri; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verileri; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler; otoparkın kullanılması halinde araç plaka bilgisi, merkezimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüler, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi’ne ait web sitesi ve online hizmetler aracılığıyla gönderilen ve/veya girilen sağlık verileri, IP adresi, çerez ve sair kişisel veriler, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi tarafından MADDE-2’de belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

MADDE-2: KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi ve Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti. elde ettiği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir;

1) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;

2) Kişisel verilerin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulanması,

3) Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

4) Tıbbi Görüntüleme Merkezinin günlük işleyişi ile iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

5) Hastalara özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme temini,

6) Randevu alması halinde hastanın randevu hakkında haberdar edilebilmesi, hastaya bilgi sağlanabilmesi ve/veya randevusunun hatırlatılması,

7) Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

8) Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

9) Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgilerin paylaşılması ve yanıt verilmesi,

10) Tıbbi Görüntüleme Merkezi ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hastanın hak sahipliğinin sorgulanması veya bu kurumlarla hastaya sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

11) Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgilerin paylaşılması ve kimlik bilgilerinin doğrulanması,

12) Sunulan hizmetler karşılığında fatura tanzim edilmesi,

13) Tıbbi Görüntüleme Merkezi sistem ve uygulamalarının veri güvenliğinin sağlanması kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

14) Hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilerek iyileştirilebilmesi için hastaların hizmet kullanımının analiz edilip, sağlık verilerinin saklanması, hizmetlere ilişkin soru veya şikayetlerine yanıt verilmesi,

15) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,

16) İlgili mevzuat gereği saklanması gereken hasta sağlık verilerine ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

17) Hasta memnuniyetinin ölçülerek artırılması,

İlgili mevzuat uygun şekilde elde edilen ve işlenen kişisel veriler, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

MADDE-3: KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca, gerekli güvenlik düzeyinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla, MADDE-2’de sayılan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlar, bağlı ortaklıklar ve/veya iştirakler; grup şirketleri; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetleri yürütmek üzere sözleşmeli hizmet alınan ve/veya hizmet verilen, işbirliği yapılan, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara aktarılabilir.

MADDE-4: KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler MADDE-2’de belirtilen amaçlarla, hastaların Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi gelişi esnasında, öncesinde veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigortadan yararlanılması halinde buna ilişkin paylaşılan kayıtlardan, hastanın tıbbi görüntüleme merkezine sevk ile gelmesi veya kendisinin iletmesi halinde diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, hastanın gönderdiği e-postalar, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanarak, fiziki ve/veya dijital ortamda saklanır.

Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi, MADDE-1’de sayılan kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.maddesi 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza istinaden ve 5. maddesi 2. fıkrası (a),(b), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık verileriniz ise,6.madde 2.fıkra uyarınca açık rızanıza ve 6.maddesi 3.fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından veya yetkili kurum kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 7/f.1.’e göre, işlenmelerini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca toplanan ve/veya işlenen verilerin saklanması için zorunlu süreler veya zamanaşımı süreleri dolduğunda, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

MADDE-5: KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi’nin, Veri Sorumlusu sıfatı ile, işlediği kişisel verilerini aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurarak; (a) Tıbbi görüntüleme merkezimiz adresi olan Aziziye Mah. Willy Brandt Sok. No: 2/C Botanik Apartmanı Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim ederek, (b) Noter kanalıyla göndererek, (c) Hasta kaydı esnasında vermiş olduğu bir e-posta ile göndererek;

a) Herhangi bir kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verisinin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

c) Kişisel verisinin işlenme amaçlarını öğrenme,

d) Kişisel verisinin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,

e) Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,

f) Kişisel verisinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya verilerin işlenebilmek için hukuki dayanak veya meşru menfaatin bulunmaması halinde kişisel verisinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verisinin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

h) Kişisel verisinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Kişisel veri sahibinin ilgili başvuru hakkını ne şekilde kullanabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi, KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKINI KULLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ” başlığı altında Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnternet Sitesi Çerez Politikası

KONU: İşbu internet sitesi gizlilik politikası, Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi…

Devamını Oku
Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkını Kullanmasına İlişkin Bilgilendirme Metni

İşbu bilgilendirme metni, kişisel verileri, Görsan Görüntüleme Sanatı Teşhis Tedavi v…

Devamını Oku